romarch romarch romarch
Věda a výzkum
Dizertační práce
  ○  studie doktorské práce
  ○  konference SGS 2011
  ○  doktorský workshop 2011
● Aktuální výzkum
  ○  Holubice
  ○  Chřenovice
  ○  Kozojedy
  ○  Olešky
  ○  Pertoltice
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Vícov
  ○  Želenice

● Publikované výsledky

  ○  viz. Katalog (ČR)
● Stavebněhistorické průzkumy
  ○  Libčany (koncept SHP)
  ○  Potvorov (SHP)
● Architektonické studie rekonstrukcí
  ○  Cheb
  ○  Libčany
  ○  Záboří nad Labem
● Středoškolské referáty (SOČ)
  ○  Stručně o románské architektuře
  ○  Budeč
  ○  Jakub
  ○  Tismice
  ○  Řeznovice
  ○  Vinec
  ○  Potvorov
  ○  Vroutek
  ○  Mohelnice
  ○  Praha - Kyje
  ○  Praha - Záběhlice
Katalog (ČR)
Katalog (cizina)
Výuka a studium
 
 
  Věda a výzkum    
 

Sekce vědy a výzkumu je stěžejní částí těchto internetových stránek. Je věnována aktuálnímu výzkumu prováděného v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury pod vedením paní Ing. arch. Mileny Hauserové, CSc. Součástí této pasáže je i prezentace ideových studií možné rekonstrukce významných románských památek, kostelů v Záboří nad Labem, Libčanech a Chebské falce, které byly zpracovány v rámci magisterského studia na FA.

 
  DOKTORSKÉ STUDIUM    
  Cílem výzkumu jsou ambice rozšířit poznání českého středověkého kostela o další zorné úhly. Současný a doposud převážně vedený výzkum se zabývá výtvarnou stránkou objektů. Disertační práce si klade za cíl zejména přispět ke komplexnímu náhledu na stavbu v procesu jejího vzniku. Rozklíčováním konstrukčních fází výstavby bude možné vysledovat, jak stavba fungovala při dokončení jednotlivých etap, k čemu sloužily konkrétní prostory (zejména v interiéru věže) a případně bude možné počítačovou simulací i teoreticky rekonstruovat nedochované části stavby.
Na základě toho se přiblížíme pochopení role sakrální stavby v tehdejší společnosti, která byla jistě do značné míry odlišná od té dnešní. Kostel je nutné chápat nejen jako místo modliteb, ale hlavně jako středobod raně středověké civilizace – těžiště krajiny, sídelního útvaru i vlastního dvorce velmože, kde funguje jako důležitá a nedílná součást centra kulturního i mocensko – politického. Dále jako jediná kamenná stavba plní i funkci obrannou, kdy slouží nejen k ochraně lidí, ale i majetku. Kostel je zároveň jediný ve větší míře dochovaný hmotný pramen dostupný poznání metodou stavebněhistorického výzkumu, který slouží k poznání tehdejšího způsobu života, stavebních zkušeností a technologických zdatností.
V rámci disertační práce byl do současné doby prováděn detailní terénní výzkum pěti sakrálních objektů (kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně, kostel Zvěstování Panny Marie v Plaňanech, kostel sv. Jakuba ve Vysokém Újezdu nad Dědinou, kostel sv. Máří Magdalény v Pařížově a kostel nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích). U sledovaných objektů je zpracováván standardizovaný popis včetně grafické analýzy 2D i 3D. Výsledky výzkumu jsou průběžně prezentovány na konferencích (Dějiny staveb; Vlastnické kostely; dvorce, sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě; Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj) a publikovány v odborných sbornících a periodikách (Dějiny staveb; Průzkumy památek).
 
 

 

   
 

poster doktorského workshopu 2010 ke stažení

 

poster doktorského workshopu 2011 ke stažení

 

Studie doktorské práce 2013 ke stažení

 
 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

   
  V rámci magisterských studií na Fakultě architektury ČVUT v Praze bylo zpracováno několik projektů zabývajících se románskou architekturou. Páteřní činností se stala ateliérová tvorba, ve které jsem se zaměřil na tři významné památky - Záboří, Libčany, Chebskou falc a vypracoval studie na jejich případnou rekonstrukci i obnovu. Ateliérové projekty byly doplňovány o dílčí práce, jako například zaměření současného stavu památky, digitalizace dokumentace, SHP, vypracování 3D modelů atd. Tyto práce coby samostatná seminární díla byly konzultovány s odborníky Ústavu památkové péče a rekonstrukcí na FA ČVUT, ale i na jiných odborných pracovištích.  
 

 

   
  STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM    
 

Počátky zájmu o českou románskou architekturu spadají do období studia gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové v letech 1997 - 2001. V tomto období jsem "objevoval" dostupnou literaturu a následně i konkrétní památky. Pozornost jsem věnoval zejména dobře dochovaným a poměrně známým objektům, jako jsou kostely na Budči, v Jakubu, Tismicích, Řeznovicích, ale i tzv. Vinecké skupině atp.

Výsledkem snažení bylo kromě několika článků v Informačním servisu Obce architektů souborné dílo s názvem Česká a Moravská románská venkovská sakrální architektura, které bylo v roce 2001 předloženo jako práce SOČ (středoškolská odborná činnost). V celostátní přehlídce jsem se umístil na prvním místě v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a v roce 2002 jsem reprezentoval Českou republiku na celostátní přehlídce SOČ Slovenské republiky, kde jsem získal čestné uznání. Souběžně se středoškolskou prací jsem připravil výstavu fotografií dvanácti románských staveb z ČR a několika ze zahraničí. Expozice byla tématicky i obsahově stejného rozsahu jako práce SOČ a uskutečnila se v městské knihovně v Hradci Králové v květnu 2001.

   
 

STŘEDOŠKOLSKÉ REFERÁTY O ROMÁNSKÉ ARCHITEKTUŘE (SOČ)

   
V této části jsou archivovány popisy několika významných románských objektů, které vznikly v letech 2000 - 2001. Soubor těchto referátů včetně  stručného úvodu do problematiky románské architektury tvořil souborné dílo, které bylo představeno na XXIII. ročníku středoškolské odborné činnosti (SOČ). Úroveň textů je poplatná době svého vzniku, respektive tehdejším badatelským schopnostem autora a nejedná se tak o vědecké články, nýbrž o popis zajímavých staveb.
  Budeč
 

Předrománská rotunda je nejstarší dosud stojící stavba v ČR. Byla postavena okolo roku 900 knížetem Spytihněvem.

  Vinec
 

Vinecký "malý velký" kostel je unikátní bohatě zdobená stavba, která má větší emporovou část nežli vlastní loď.

  Jakub
 

Podélný jednolodní kostel byl svěcen ve čtvrtek 19. 11. 1165 biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava II.

  Potvorov
 

Mohutný a bohatě zdobený kostel je významnou raně středověkou stavbou s impozantní tribunou a torzem westwerku.

  Tismice
 

Tismická bazilika postavená okolo roku 1210 je jednou z mála neklášterních bazilik stojících na českém venkově.

  Vroutek
 

Stavba představuje základní typ kostela románských Čech. Vyniká však mohutnou a složitou tribunou a bohatým dekorem.

  Řeznovice
 

Řeznovický kostel je na našem území unikátní čtvercová centrála s trojicí apsid a střední oktogonální zvonicí.

  Mohelnice
 

Jednoduchý podélný kostel z přelomu 12. a 13. století s drobnou figurální plastikou, který prošel rozsáhlou renovací v 19. stol.

  Praha - Kyje
 

Kyjsý kostel je významná emporová stavba z I. pol. 13. století, jejíž loď i věž je protkána komunikačními chodbami.

  Praha - Záběhlice
 

Kostel je jednoduchá původem románská stavba z poloviny 12. stol, v jejíž základech byla nalezena část románského svícnu.

       
   

© Ing. arch. Milan Falta    2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: