romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
 
  Věda & aktuální výzkum:    
 

Sekce vědy a výzkumu je věnována aktuálnímu bádání, které navazuje na dokončenou doktorskou práci. Jsou zde publikovány dílčí výsledky tématických studií zabývající se románským kostelem na české vsi. Součástí této pasáže je i prezentace ideových studií možné rekonstrukce významných románských památek v Čechách, kostelů v Záboří nad Labem, Libčanech a Chebské falce, které byly zpracovány v rámci magisterského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Poslední částí je soubor referátů napsaných v rámci středoškolské odborné činnosti na gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

 
  DOKTORSKÉ STUDIUM    
  The thesis is focused on the research of medieval rural churches in Bohemia. The existing and currently performed research is usually engaged in the art aspect of churches and their building principles. However, the nowadays trend challenges more the complex view on the church from different perspectives. Such trend is visible in the domestic and at the same time in the foreign specialized publications. The medieval rural churches serve as a historical source which brings important pieces of information that were not considered before and were not deeply investigated. Medieval churches are often described as complete building structures. However, the building during the process of its creation and then the further existence and usage of the building can tell us more interesting information, for example about elite and the way of living in Early Middle Ages. Despite the fact, such point of view lies at the bottom of the research in the Czech Republic. Church represents for sure one of the most significant and in terms of architecture one of the most demanding building in medieval villages. The existing research did not consider more seriously the aspects such as analysis of construction phases of the church, the construction breaks, the potential difficulties with the building completion or the plans and objectives of medieval builders. That is why the fundamental questions of the thesis are the following ones: how the medieval rural church was constructed and how the building functioned at termination of particular phases. The research also aims to investigate the relations between the construction phases and the particular areas (especially the western ones) of the church and for what such specific areas served. At the same time the thesis includes the ambition to theoretically restore such parts of the church that were not preserved. This could enlarge the knowledge of medieval architecture with new perspectives. The construction process interpretation as described above can also explore the unknown aspects of medieval villages and extend options of the historical research. The overall aim of the thesis is to revise and deepen the existing observations about medieval rural churches and bring new perspectives to their research. It includes first of all the description of the selected medieval rural churches in Bohemia and their exact construction method documentation. When done the common elements and features will be derived from the theoretical restoration of the church construction process. The thesis results can contribute to further understanding of medieval architecture and can also serve as resource material for other related branches of science.  
 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

   
  V rámci magisterských studií na Fakultě architektury ČVUT v Praze bylo zpracováno několik projektů zabývajících se románskou architekturou. Páteřní činností se stala ateliérová tvorba, ve které jsem se zaměřil na tři významné památky - Záboří, Libčany, Chebskou falc a vypracoval studie na jejich případnou rekonstrukci i obnovu. Ateliérové projekty byly doplňovány o dílčí práce, jako například zaměření současného stavu památky, digitalizace dokumentace, SHP, vypracování 3D modelů atd. Tyto práce coby samostatná seminární díla byly konzultovány s odborníky Ústavu památkové péče a rekonstrukcí na FA ČVUT, ale i na jiných odborných pracovištích.  
 

ZÁBOŘÍ nad LABEM: teoretická rekonstrukce kostela (AT VI. + AT - R II.)

 

LIBČANY: teoretická rekonstrukce kostela (AT - VII.)

  CÍSAŘSÁ FALC V CHEBU: obnova a nové funkční využití (Diplomní projekt)  
  STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM    
 

Počátky zájmu o českou románskou architekturu spadají do období studia gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové v letech 1997 - 2001. V tomto období jsem "objevoval" dostupnou literaturu a následně i konkrétní památky. Pozornost jsem věnoval zejména dobře dochovaným a poměrně známým objektům, jako jsou kostely na Budči, v Jakubu, Tismicích, Řeznovicích, ale i tzv. Vinecké skupině atp.

Výsledkem snažení bylo kromě několika článků v Informačním servisu Obce architektů souborné dílo s názvem Česká a Moravská románská venkovská sakrální architektura, které bylo v roce 2001 předloženo jako práce SOČ (středoškolská odborná činnost). V celostátní přehlídce jsem se umístil na prvním místě v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a v roce 2002 jsem reprezentoval Českou republiku na celostátní přehlídce SOČ Slovenské republiky, kde jsem získal čestné uznání. Souběžně se středoškolskou prací jsem připravil výstavu fotografií dvanácti románských staveb z ČR a několika ze zahraničí. Expozice byla tématicky i obsahově stejného rozsahu jako práce SOČ a uskutečnila se v městské knihovně v Hradci Králové v květnu 2001.

   
 

STŘEDOŠKOLSKÉ REFERÁTY O ROMÁNSKÉ ARCHITEKTUŘE (SOČ)

   
V této části jsou archivovány popisy několika významných románských objektů, které vznikly v letech 2000 - 2001. Soubor těchto referátů včetně  stručného úvodu do problematiky románské architektury tvořil souborné dílo, které bylo představeno na XXIII. ročníku středoškolské odborné činnosti (SOČ). Úroveň textů je poplatná době svého vzniku, respektive tehdejším badatelským schopnostem autora a nejedná se tak o vědecké články, nýbrž o popis zajímavých staveb.
  Budeč  
 

Předrománská rotunda je nejstarší dosud stojící stavba v ČR. Byla postavena okolo roku 900 knížetem Spytihněvem.

  Vinec  
 

Vinecký "malý velký" kostel je unikátní bohatě zdobená stavba, která má větší emporovou část nežli vlastní loď.

  Jakub
 

Podélný jednolodní kostel byl svěcen ve čtvrtek 19. 11. 1165 biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava II.

  Potvorov
 

Mohutný a bohatě zdobený kostel je významnou raně středověkou stavbou s impozantní tribunou a torzem westwerku.

  Tismice
 

Tismická bazilika postavená okolo roku 1210 je jednou z mála neklášterních bazilik stojících na českém venkově.

  Vroutek
 

Stavba představuje základní typ kostela románských Čech. Vyniká však mohutnou a složitou tribunou a bohatým dekorem.

  Řeznovice
 

Řeznovický kostel je na našem území unikátní čtvercová centrála s trojicí apsid a střední oktogonální zvonicí.

  Mohelnice
 

Jednoduchý podélný kostel z přelomu 12. a 13. století s drobnou figurální plastikou, který prošel rozsáhlou renovací v 19. stol.

  Praha - Kyje
 

Kyjsý kostel je významná emporová stavba z I. pol. 13. století, jejíž loď i věž je protkána komunikačními chodbami.

  Praha - Záběhlice
 

Kostel je jednoduchá původem románská stavba z poloviny 12. stol, v jejíž základech byla nalezena část románského svícnu.

       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: