romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
● Aktuální výzkum ...
  ○  Holubice
  ○  Hradešín
  ○  Chřenovice »
  ○  Kozojedy »
  ○  Pertoltice »
  ○  Poříčí nad Sázavou (sv. Petr)
  ○  Pravonín
  ○  Želenice »

● Publikované výsledky ...

  ○  Katalog zkoumaných objektů »
● Stavebněhistorické průzkumy ...
  ○  Libčany (koncept SHP) »
  ○  Potvorov (SHP) »
● Architektonické studie rekonstrukcí ...
  ○  Cheb »
  ○  Libčany »
  ○  Záboří nad Labem »
● Středoškolské referáty (SOČ) ...
  ○  Budeč »
  ○  Jakub »
  ○  Tismice »
  ○  Řeznovice »
  ○  Vinec »
  ○  Potvorov »
  ○  Vroutek »
  ○  Mohelnice »
  ○  Praha - Kyje »
  ○  Praha - Záběhlice »
 
  Středoškolské referáty o románské architektuře (SOČ):  
 

JAKUB - longitudinální dispozice

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium sv. Jakuba, stavba svěcena 19. 11. 1165, románský podélný kostel, východní apsida se slepou arkaturou, západní věž, významná figurální plastická výzdoba
 

TENTO TEXT JE STŘEDOŠKOLSKÝM REFERÁTEM, NEJEDNÁ SE O VĚDECKÝ ČLÁNEK!

 
  Nedaleko Kutné Hory na mírné vyvýšenině nad říčkou Klejnárkou se dříve rozkládalo panské sídlo spolu s kostelem sv. Jakuba, klenotem českého románského umění. Do dnešních dnů přežil z celé středověké lokality pouze samotný kostelík, stojící dnes na rozlehlé návsi a dominující širokému okolí. Ves je vzdálena jen několik málo kilometrů od hlavní silnice č. 38, spojující Kolín a Čáslav. Každý, kdo památku navštíví, na první pohled pozná, v čem spočívá její jedinečnost a nesmírná vzácnost. Avšak nejedná se pouze o hmotnou podstatu stavby a její výzdoby, nýbrž i o fakt, že máme přesné údaje o zakladatelích kostela, i o datu jeho vysvěcení.
Velkolepou stavbu založila Marie, paní na zdejší tvrzi, se svými syny Slaviborem a Pavlem. Rodina bezpochyby patřila do nejvyšší společnosti českého království a jistě měla úzké styky s královským dvorem, neboť kostel byl vysvěcen ve čtvrtek 19. listopadu 1165 samotným pražským biskupem Danielem a slavnosti se mimo jiné zúčastnil český král Vladislav II. s chotí Juditou. To dokládá autentika, objevená na podzim roku 1845 v malém oltáři na empoře (Lehner 1903b, 102).
Chrám se skládá z obdélné lodi o rozměrech 7,65m x 5,96 m, k níž je přidružena polokruhová východní apsida a mohutná poměrně vysoká západní věž. Vše vyrůstá ze soklu ukončeného soklovou římsou ve tvaru atické patky. Sokl je původní na jižní části lodi a na apsidě. Všechny části stavby jsou bohatě zdobeny architektonickými prvky, avšak nejproslavenější a nejhodnotnější částí je její, v Čechách naprosto ojedinělá jižní fasáda. Toto průčelí bylo pojato do dvou nestejně vysokých horizontálních pásů (pater), které byly zvýrazněny řadami slepých arkád s vloženými figurálními plastikami. S přihlédnutím ke kvalitě sochařské práce, s jakou byly reliéfy i ostatní dekorativní články zhotoveny, je zarážející poměrně nepravidelné rozvržení jižního průčelí. Čtyři arkády spodního patra jsou celkově mohutnější, širší a vyšší, než ty v části hořejší, a tak zde došlo již tehdy k vytvoření jakéhosi ilusionismu. Tento stavební krok a optický klam lze jednoznačně považovat za cílený a následně dobře propracovaný. Nelogická však je prostřední lisena, která bez jakékoli závislosti na vrchním, prostupuje pouze spodní patro a dělí jej na dvě nestejně velké části. (Poměr jejich světlých šířek je zhruba 6 : 5) Ve východní části je dvojice nestejných arkád, jejichž oblouky vybíhají z již zmíněné střední, a nárožní liseny, a stýkají se na dnes již značně poškozeném polosloupku. Zbývající dvě arkády spodní části se nalézají v opačné, západní části průčelí. V té blíže ke středu je prolomen jednoduchý ústupkový portál. Jeho ostění tvoří na každé straně dva sloupky, vyrůstající z atických patek a ústící do hlavic podobného tvaru převrácené atické patky, ze kterých se pnou dva pruty ohraničující tympanon, jenž je, stejně jako ostění, proveden z červeného pískovce. Na něm je zobrazen Ježíš Kristus vystupující z mraku, s otevřenou knihou v levé ruce a žehnající pravou rukou. Po jeho bocích klečí dva andělé, kteří drží v jedné ruce kadidelnici a v druhé palmový list. Tympanon je velice pěkně zachován a je na něm na tehdejší dobu nezvykle dobře vyjádřena živost, pohyb a lehkost. Vstup střeží dva reliéfy, znázorňující Petra a Pavla. Pavel je situován napravo od portálu a Petr nalevo. Ač jsou plastiky těžce poškozeny, identifikace světců je možná podle dosud patrných insignií Klíče, který drží Petr a meče jenž svírá Pavel. Spodní patro uzavírá a zároveň od vrchního odděluje obloučkový vlys, který se, vzhledem ke stupni poškození a faktu, že je zhotoven z červeného pískovce, materiálu objevujícího se i na jiných, pouze románských, částech kostela (špaleta okna v apsidě, portál), zdá být původní.
Vrchní patro jižního průčelí je celkově drobnější, zato však více členité, dekorativní, lépe propracované i zachované. Z obou stran, stejně jako v dolejší části, jej ohraničují nárožní liseny, z nichž vyrůstají, vzhledem ke spodním, daleko menší, oblouky slepých arkád. Archivolty, pod kterými jsou umístěny reliéfy, jsou nejmenší a střídají se s většími, pod nimiž jsou umístěna okna. Úplná pravidelnost zde přece jenom neplatí. V oblasti nad portálem je situována nejširší arkáda vrchní řady s původním segmentovým obloukem. V ní je vložena plastika stojícího Ježíše Krista, který v levé ruce svírá zavřenou knihu a pravou paží žehná. U jeho nohou klečí dva prosebníci, pravděpodobně synové zakladatelky, Slavibor a Pavel. Reliéf Krista se velmi dobře zachoval a je na něm možno rozpoznat každý detail, ať již rysy těla nebo záhyby šatů. Značně poničená však je levá klečící figura, a tak již nelze přesně určit, zdali se jedná o muže či ženu. Starší prameny totiž uvádějí, že je zde zobrazena Marie (zakladatelka kostela) spolu s jedním synem, kteří klečí u nohou sv. Jakuba, patrona kostela. Centrální figurou je nejspíše Ježíš Kristus, ale domněnku o Marii zobrazené u jeho nohou nemůžeme zcela vyvrátit5. Nalevo od této scény se nachází novější okno a dále plastika, pravděpodobně sv. Vojtěcha. Napravo od ústřední scény bylo odkryto původní románské okno s neporušenými špaletami a v další arkádě můžeme vidět jednu z nejlépe zachovaných plastik. Je zde vyobrazen muž ve zbroji, s mečem a podlouhlým štítem. Nepochybně se jedná o sv. Václava. V následné arkádě je prolomeno opět pozdější okno a v posledním poli je umístěn reliéf zřejmě sv. Prokopa, opata sázavského. Archivolty zmíněných slepých arkád, které ohraničují plastiky i okna, dosedají na krychlové hlavice s vpadlými poli šesti románských polosloupků. Kubická tělesa (tvořící optický základ polosloupků) pod jejich značně poničenými patkami dosedají přímo na obloučkový vlys spodní části. Vrchní patro a zároveň celé jižní průčelí ukončuje obloučkový vlys, který původní není. Byl proveden v minulém století z cihel a omítnut. Při současné rekonstrukci byla omítka otlučena a na posledních třech (západních) obloučcích se zdá, že zakrývala torza původního románského vlysu, provedeného ze žlutého pískovce.
 
   
           
           
  Ačkoli se kostel sv. Jakuba dochoval v poměrně dobrém stavu, nemůžeme přesto mluvit o ideální situaci. Do dnešních dnů není například přesně jasné, jak byly rozvrženy vnější stěny lodi, a hlavně jižního průčelí, ve 12. století. Kostel byl v 19. století opraven, byla prolomena (nebo rozšířena původní) čtyři nová okna a byl omítnut. Teprve v nedávné minulosti, po odstranění omítky, jsme měli možnost poznat další skutečnosti a přiblížit se odpovědím na některé otázky. Velkou neznámou bylo, kolik vlastně na fasádě bylo původně oken a reliéfů, a kde byly umístěny.
Ferdinand J. Lehner se domníval, že v horní části byla dvě okna, která byla později rozšířena. Na místě objeveného původního okna předpokládá reliéf. Soudí tak z důvodu, že okno bylo zakryto, nikdo o něm nevěděl a na omítce v těchto místech byl namalován sv. Jakub. Merhautová dokonce tvrdí, že horní patro bylo zcela zaplněno reliéfy a okna byla pouze ve spodním patře. Tato myšlenka je sama o sobě zcela nereálná a dnes již vyvrácena. (Ve spodní části nejsou na kamenném zdivu po oknech sebemenší náznaky.) Také však uvádí, že ještě v roce 1858 stál u kostela o fasádu opřený reliéf zpodobňující neznámou figuru. Zakládá-li se toto tvrzení na pravdě, pak je těžké vystopovat, kde mohl být původně umístěn.
Po odstranění omítky a objevení některých dosud neznámých prvků, se zdá být původní rozvržení jižního průčelí následující: Ve spodní části nebyla žádná okna, ale pouze vstupní portál s reliéfy sv Petra a sv. Pavla po jeho bocích. (Existovaly také hypotézy, že tyto dva reliéfy byly umístěny v místech dnešních oken z první poloviny 19. století. Tato teorie není z jednoduché příčiny správnáná. V 18. století byla před portál přistavěna předsíň (Beneš 1868, 42) a její západní zeď zakryla plastiku sv. Petra, která byla objevena až po odstranění přístavku ke konci 19. století (Lehner 1903b, 100). Plastika by na toto místo musela být přesunuta poněkud dříve, než byla okna zhotovena, pro což by nebyl důvod.) Čtyři slepé arkády jsou původní, stejně jako poškozený obloučkový vlys a střední lisena, jejíž funkce zůstává neznámá. Vrchní patro bylo slepými arkádami rozvrženo na sedm polí, z nichž v prostředním, bylo nečekaně objeveno románské okno. Jelikož je archivolta, která oblouk jeho špalety ohraničuje, shodná s těmi, jež vedou okolo oken z 19. století, je více než pravděpodobné, že nebyly nově proraženy, ale vznikly rozšířením původních oken, respektive odstraněním jejich špalet. To potvrzuje skutečnost, že obě pole, ve kterých jsou okna osazena, jsou vyzděna z cihel až po archivoltu a polosloupky. Špaleta románského okna, jak můžeme vidět na zachovalém příkladu, zabírá celé pole slepé arkády, a tudíž po jejím odstranění zde nezbyl žádný původní lícový materiál, a jsou-li světlé šířky novějších oken užší než největší šířka špalety, musela být chybějící (odstraněná) hmota zdi nahrazena vyzdívkou. Vrchní část jižního průčelí tak měla zřejmě tři okna, z nichž jedno, ač zaslepené, se zachovalo a zbylá dvě byla pozměněna. Plastiky, spolu s archivoltami a polosloupky slepých arkád, do dnešních dnů přežily všechny na původních místech a obloučkový vlys, který je dílem rekonstrukce z 19. století, je, alespoň proporčně, přesnou kopií románského dekoru.
Severní fasáda se nedočkala takového uměleckého ztvárnění jako její jižní protějšek, a také zde horší povětrnostní podmínky způsobily větší poškození i toho mála, co zde ruka románského tvůrce zanechala. Zeď, ohraničená nárožními lisenami, byla taktéž rozvržena na dvě horizontální části, od sebe oddělené obloučkovým vlysem. Spodní část byla kompletně zrekonstruována v nedávné době. Byl zhotoven nový kamenný obloučkový vlys s konzolami, opravena střední lisena i soklová římsa. Kromě těchto prvků zde již nenacházíme nic. Arkády jsou umístěny pouze ve vrchní části, avšak neohraničují žádné reliéfy. (Ty zde patrně nikdy nebyly.) Zde můžeme pozorovat větší pravidelnost rozvržení než na jižní části lodi, čehož ale možná bylo docíleno pozdějšími úpravami. Dnes je vrchní patro členěno čtyřmi původními sloupky na pět nestejných polí. U východní nárožní liseny je slepá arkáda s archivoltou stejných rozměrů jako při západní nárožní liseně, a stejné rozměry má i prostřední arkáda, která ohraničuje původní románské okno. Zbylé dvě plochy jsou ohraničeny segmentovými cihlovými oblouky. Právě v těchto polích jsou po jednom prolomena okna, patrně ze stejné doby jako ta na jižním průčelí. Okna jsou situována na ose širokých polí, a je tedy možné, že zde dříve byly sloupky, dělící tuto plochu na dvě menší pole, která mohla být ukončena kamennými archivoltami, jež byly z důvodů zhotovení nových oken odstraněny. Vrchní patro a zároveň celou stěnu uzavíral obloučkový vlys, jehož značná část pocházela z minulého století. Bohužel, vzhledem ke značnému stupni poškození severní fasády se dnes už můžeme pouze dohadovat, jak původně vypadala, a to především její vrchní část se slepými arkádami.
K románskému chrámu samozřejmě neodmyslitelně patří apsida, která vystupuje z východní části lodi. Plášť poloválcového kněžiště byl na zdejším kostele velice zajímavě rozvržen a románské prvky byly dobře sochařsky ztvárněny. I na apsidě neúprosně zapůsobil čas a nějaké části románské výzdoby byly poškozeny, avšak nejdůležitější z nich přežily do dnešních dnů v úctyhodné podobě. Těleso apsidy vyrůstá ze stejného soklu jako ostatní části kostela. Soklová římsa byla značně narušena, ale z velké části v roce 1999 rekonstruována. Z ní vystupuje šest původních štíhlých polosloupků, pnoucích se téměř po celém povrchu apsidy a dělících ji na sedm nestejných polí. Jsou ukončeny dobře zachovalými krychlovými hlavicemi, stejnými jako na stěnách lodi. I zde jsou polosloupky pospojovány oblouky ze žlutého pískovce. V prostředním a také nejširším poli je situováno původní, takřka neporušené okno se širokými špaletami z červeného pískovce. Horní oblouk okenní špalety přímo obepíná archivolta, jenž se zdá být původní. Z románské doby se ještě dochovaly i jiná torza archivolt, převážně na jižní části apsidy, a to ty, které přímo dosedají na hlavice přípor. Zbylé kusy oblouků byly v minulém století doplněny cihlami a omítnuty. Přesto je jasně patrné, že pro archivolty bylo jako materiálu použito žlutého pískovce. Celé kněžiště ukončoval obloučkový vlys z pískovce červeného, který se dochoval taktéž v jižní části apsidy. Zde můžeme vidět minimálně šest původních obloučků, avšak z románských konzol zůstaly pouze otlučené kostky ve zdivu. Zbylý obloučkový vlys byl proveden v 19. století, jak tvrdí A. Merhautová, a následně byl zrekonstruován v roce 1999, spolu s ostatními dekorativními prvky na apsidě. Poslední rekonstrukce apsidy i ostatních částí kostela sice striktně dodržela románské tvarosloví, avšak použitým materiálem nedbala na původní vybarvení zdobných částí, které mělo na apsidě i lodi svébytnou filosofii. (Možná původní barevnosti bude docíleno následným nátěrem fasády.) Jelikož i z nejvíce poškozených dekorativních částí se zachovaly alespoň torza (horní obloučkový vlys na lodi, archivolty slepých arkád na apsidě), a tudíž máme informace o stavebním materiálu (u architektonických prvků byl použit červený a žlutý pískovec), můžeme přesvědčivě rekonstruovat barevnost architektonických prvků vzhledem k jejich umístění na fasádě. Červené barvy bylo použito především ve spodnějších partiích kostela. Z rudého pískovce je zhotoven spodní obloučkový vlys na jižním průčelí (možná, že původně byl i na severním) a apsidě, poškozená, ale dosud patrná archivolta pnoucí se okolo portálu i jeho ostění s tympanonem a špalety okna apsidy. V kontrastu k tomu byl ze žlutého pískovce proveden obloučkový vlys vrchní části, všechny archivolty na lodi i apsidě (kromě zmíněné obepínající portál) a veškeré figurální plastiky.
Takovéto barevné kombinace prozrazují značné zkušenosti stavitele a poukazují na spojitost se Sázavským klášterem. Pod jeho vlivem vznikaly i jiné kvalitní románské stavby a v této lokalitě bylo užíváno červeného pískovce k důmyslným kombinacím s pískovcem žlutým. (Rovná u Stříbrné Skalice - celý kostel je z červeného pískovce, Plaňany - kombinace dvou barev stavebního materiálu, Záboří - kombinace červených sloupů a bílých hlavic)
Na opačné straně něž apsida, při západní stěně, je připojena mohutná věž. Její optický základ tvoří původní porušený sokl a rekonstruovaná soklová římsa, ze které vystupuje čtvero nárožních lisen. Vzhledem k celé stavbě poměrně vysoká zvonice se v jádru dochovala původní, avšak prakticky všechny ozdobné prvky na jejím plášti jsou dílem restaurátorů z posledních let 19. století. Proto jsme s popisem sochařské výzdoby, jenž zde bezpochyby byla, odkázáni na spekulace a vlastní fantazii. V přízemní části se na všech třech volných stranách zachovaly zbytky polosloupků, které napovídají, že zde mohly být dvojice slepých arkád, jenž by byly ve stejné výškové úrovni jako ve spodní části lodi. Taková situace by nebyla nepravděpodobná, kdyby ale nebyl stejný polosloupek i na západní stěně věže, protože kdybychom zde umístily oblouky dosedající na příporu, pak by jeden z nich přímo protnul původní vstupní portál na emporu. Je samozřejmě možné, že právě zde archivolta nebyla, ale nemáme pro takové tvrzení jediného důkazu. Podobně málo důkazů existuje i o rozvržení druhého patra věže, jehož jižní a severní trojice arkád je i s obloučkovým vlysem, na kterém polosloupky spočívají, dílem rekonstrukce konce 20. století. Ferdinand J. Lehner ve své rekonstrukci uvádí, že zde sice byla trojice arkád, avšak že prostupovaly celé vysoké patro a byly zakončeny až pod sdruženými okny. A. Merhautová se na toto tvrzení odvolává a dodává, že jej není možno z důvodů omítnutí ověřit (Merhaztová 1971, 136). Bohužel, není možné jej ověřit ani dnes, neboť na kamenném zdivu není patrný jediný náznak po podobných prvcích. Druhé patro věže uzavírá novodobý obloučkový vlys, který jej odděluje od nejvrchnější části se sdruženými okny. Trojsdružená okna, pocházející z minulého století, umístěná ve dvou patrech nad sebou se otevírají do všech stran. Na rozhraní nejvrchnějších dvou pater probíhá taktéž obloučkový vlys z konce 20. století, avšak celou věž ukončuje obloučkový vlys s ozuby a římsou z 19. století. Věž je završena stanovou šindelovou střechou.
Opustíme-li exteriér a projdeme-li ústupkovým portálem dovnitř chrámu, dostaneme se do obdélné lodi. Interiér již neskýtá takové umělecké bohatství jako vnější pláště zdí, ale i tak zde najdeme mnohé románské pozoruhodné detaily. Apsida je sklenuta konchou a do lodi se otevírá ústupkovým vítězným obloukem. Nejhodnotnější částí je západní panská empora. Zajímavostí tribuny je její celková skladba z věžové a předsunuté pavlačové části. Ta část empory, jež je vložena do lodi, spočívá na dvou sloupcích. Jejich 1.8 metru vysoké dříky vyrůstají z atických patek s drápky. Dřík severního sloupu je zdoben kamenným pletivem, jehož provazce jsou v místech svého průniku zdobeny dnes již poškozenými, ale doposud patrnými uzly. Na obou dřících jsou usazeny krychlové hlavice s dobře patrnými růžicemi v jejich vpadlých polích. Pod nárožími hlavic vyrůstají listy, které jakoby zjemňují dosednutí kamenné hmoty na dřík sloupu. Hlavice je ukončena širokým abakem, z nějž se klenou archivolty, u zdí dosedající na římsové hlavice přípor. Podkruchtí je sklenuto trojicí křížových kleneb a je odsud možné projít do přízemku věže. V patře věže se nalézá zmíněná valeně sklenutá věžní část empory, do lodi se otevírající celou svou šíří. Prostor tribuny byl původně přístupný po dřevěném mostku, vedoucím přímo z patra tvrze. Později sem bylo možno vstoupit po schodišti při západní straně věže, které bylo ve 20. století odstraněno. Nyní se můžeme na emporu dostat pouze po žebříku. Kromě popsané empory, několika renesančních náhrobků a fragmentů renesančních maleb již v interiéru není nic.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce stavby a tudíž i interiéru, a tak je možné, že budou objeveny nějaké dosud neznáme románské prvky, například torza maleb, které zde jistě původně byly.
Románský chrám sv. Jakuba ve stejnojmenné obci patří k nejvýznamnějším památkám českého a moravského stavitelství 12. století. Jedná se o klasický typ panského emporového kostela, tvořeného z obdélné lodi, polokruhové apsidy a západní věže. Mimo to se velmi dobře, zachovala jeho, pro tento kraj výjimečná sochařská výzdoba s naprosto unikátními figurálními plastikami spolu se slepými arkádami. Právě v nich spatřují D. Třeštík a A. Merhautová (1985, 74 - 75) bohemizovanou Civitas dei (Nebeský Jeruzalém), která se objevuje už jen ve velmi málo exemplářích, (Například ji známe v podobě fresek ztvárněnou na stěnách rotundy ve Znojmě.) avšak nespatříme ji již provedenou v kamenné plastice na žádném jiném venkovském kostele 12. století.
Jak již bylo výše zmíněno, kostel prochází v současné době, jako jedna z mála českých románských venkovských staveb, rozsáhlou rekonstrukcí. Obnova kostela není záležitostí poslední doby, ale probíhá již po mnoho let. Nám známé a dokumentované opravy může rozdělit do dvou etap. První by spadala do zhruba posledních dvou až tří desetiletí 19. století, kdy byla například obnovena věž, (sdružená okna) byla odbourána předsíňka před portálem, odstraněna omítka z tympanonu, aj. Především byl kostel zmapován, popsán českými historiky a byly zakresleny figurální reliéfy viz obr. příloha.
Druhou etapou byly rekonstrukce prováděné ke konci 20. století, které vyvrcholily v letech 1999 - 2000, a dále pokračují. Prvním krokem při obnově chrámu bylo kompletní odstranění omítky z věže, lodi i apsidy. Následně byly provedeny nové obloučkové kamenné vlysy a jiný dekor na věži a severní fasádě lodi. V roce 1999 a 2000 byla důkladně opravena apsida a východní štít lodi, kde byly zaceleny trhliny ve zdivu. Na apsidě byl znovuobnoven kamenný obloučkový vlys a archivolty slepých arkád. Následně byl zhotoven nový obloučkový vlys na vrchní části lodi. Spodní vlys jižního průčelí byl ponechán původní. Nakonec byly loď i apsida opět zakryty omítkou, avšak citlivě, aby zůstala přiznána struktura kamene, krychlových hlavic, apod. Nezakryty zůstaly pouze reliéfy, původní špaleta okna jižní fasády, tympanon a sokl. Věž omítnuta nebyla vůbec. V současné době se pravděpodobně připravují barevné nátěry na omítku, a to tak, aby co nejvěrněji připomínala původní barevnost stavebního materiálu.
To, že byl kostel opět spolu se svými sochařskými prvky decentně omítnut a tudíž zakonzervován tak můžeme považovat za velmi kladné. Jednoznačné pozitivum je, že nebyly omítkou zakryty vzácné figurální plastiky, avšak naopak, neměly by zůstat vystaveny povětrnostním vlivům a zhoršující se kvalitě ovzduší. Měly by proto být z fasády vyjmuty a nahrazeny přesnými kopiemi. Originály by měly být uloženy v důstojném museu, nejlépe zřízeném přímo v obci Jakubu. Museum by mohlo být v některé z přilehlých budov nebo v citlivé novostavbě. Je samozřejmé, že takovýto projekt by si vyžádal mnoho finančních prostředků, které zřejmě nebudou vynaloženy po beztak již nákladné rekonstrukci celé stavby. Jednoznačně však, románské reliéfy, které nemají v našich zemích obdoby, by měly být co nejdříve uloženy v museu, což si památka takového významu jednoznačně zaslouží.
 
 

 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: