romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Aktualizovaný katalog ...
  ○  Libčany »
  ○  Plaňany »
  ○  Svojšín »
  ○  Pařížov »
  ○  Čelákovice »
  ○  Vysoký Újezd »
  ○  Třebonín »
  ○  Olešky »
  ○  Vícov »
  ○  Kozojedy (v přípravě)
Dizertační práce ...
  doktorská práce - text
  doktorská práce - katalog
  doktorská práce - příloha
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
 
PLAŇANY: celkový pohled na kostel od jihovýchodu (foto M. Falta 2009).
PLAŇANY: detail jihovýchodního nároží s románskými dekoračními prvky (foto M. Falta 2009).
PLAŇANY: východní část románské lodi, gotické presbyterium a barokní sakristie (foto M. Falta 2009).

PLAŇANY: západní část románské lodi a věž (foto M. Falta 2009).

PLAŇANY: torzo románského portálu v jižní stěně (foto M. Falta 2009).

PLAŇANY: detail románského okna a římsy v severní stěně (foto M. Falta 2010).

PLAŇANY: detail románských oken a římsy v severní stěně (foto M. Falta 2010).
PLAŇANY: ortogonální fotografie severní fasády (foto M. Falta 2010).
PLAŇANY: interiér věže s torzem zazděného sdruženého okna (foto M. Falta 2008).
PLAŇANY: hlavice románského sloupku někdejšího sdruženého okna ve věži (foto M. Falta 2008).
PLAŇANY: zdivo s klasovými motivy v interiéru věže (foto M. Falta 2008).
POZNÁMKY:

01. Vokřál, I.: Plaňany – historie a místopis. Plaňany 2008 (elektronická publikace).
02. Stojanovová, J.: Kostel sv. Jana Křtitele v Plaňanech, Pam. středních Čech 22/2008, č. 1. s. 6.
03 Braniš, J.: Dějiny umění středověkého v Čechách. Praha 1892, s. 38.
04. Lehner, F. J.: Dějiny umění národa Českého I, svazek II, část II. Praha 1905, s. 64 – 66.
05. Podlaha, A.: Posvátná místa Království českého řada I, díl IV. Praha 1910, s. 117 – 123.
06. Radová-Štiková, M.: Architektura románská, učební texty ČVUT. Praha 1972.
07. Radová-Štiková, M. – Škabrada, J.: Příspěvek k poznání románských stavebních postupů. In: Umění XXIV. Praha 1976, s. 274 – 278.

08. Merhautová, A.: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971, s. 192.

09. Radová-Štiková, M. – Škabrada, J.: Příspěvek k poznání románských stavebních postupů. In: Umění XXIV. Praha 1976, s. 278.

10. Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha 2003, s. 37.
11. Mencl, V.: Panské tribuny v naší románské architektuře. In: Umění XIII. Praha 1965, s. 44.
12. Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha 2003, s. 183.

13. Radová-Štiková, M. - Škabrada, J.: Románské stavitelství , učební texty ČVUT. Praha 1976 (II. vydání v r. 1992), s. 97.

14. Merhautová, A.: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971, s. 192.
15. Radová-Štiková, M. - Škabrada, J.: Románské stavitelství , učební texty ČVUT. Praha 1976 (II. vydání v r. 1992), s. 97.
16. Např. v Lehner, F. J.: Dějiny umění národa Českého I, svazek II, část II. Praha 1905, s. 102.
17. Kyncl, T. – Rybníček, M. – Vrbová, D. J.:
www.dendrochronologie.cz/databaze. 2010, číslo datovaných objektů 3069.
18. Vokřál, I.: Sakrální stavby v obci Plaňany a připojených vsích, architektonicko-historický popis. Plaňany 2005, část II.
19. Vokřál, I.: Sakrální stavby v obci Plaňany a připojených vsích, architektonicko-historický popis. Plaňany 2005, část II.

 
  Románský kostel na české vesnici:  
 

PLAŇANY - stavební vývoj kostela

KLÍČOVÁ SLOVA ... patrocinium Zvěstování Panny Marie, stavba vzniká mezi lety 1160 - 1180, románský podélný kostel, původně apsida, dnes gotické presbyterium, západní románská věž oddělená od štítové stěny lodi
 

« ČLÁNEK PUBLIKOVANÝ VE SBORNÍKU DESTA 2009

 
Příspěvek se zabývá stavebním vývojem kostela v Plaňanech, zejména románskou fází výstavby objektu. V této problematice sleduje konstrukční souvislosti, vzájemné vazby jednotlivých stavebních částí a problematiku konstrukčního vztahu západního (štítového) průčelí k tělesu věže. Sledováním etapizace výstavby je umožněno detailní nahlédnutí na kostel v procesu jeho vzniku.
Článek přináší nový pohled na typovou příslušnost zaniklé románské tribuny. Je popsána možná podoba pavlačové empory i její propojení s věžním prostorem, a to na základě podrobného rozboru následnosti stavebních etap jednotlivých konstrukčních článků v západní části lodi a kompozice severní fasády.
V příspěvku je také připomenuto, že při studiu románské architektury je nutné sledovat i pozdější úpravy objektů. Novověcí stavitelé provádějící rekonstrukce středověkých kostelů se mnohdy snažili o výtvarnou celistvost díla a uchování jeho archaického charakteru tím, že používali původní materiál i tvarosloví, a nebo je imitovali malbou. Často tak vznikají zajímavé a dosud nepopsané typy různých historismů.
 

PLAŇANY: půdorys západní části chrámu v úrovni přízemí s vyznačením následnosti stavebních etap (zaměření a kresba M. Falta 2010).

PLAŇANY: schéma severní fasády s vyznačením stavebních záběrů a plomb po nosných prvcích lešení na románské lodi a věži (zaměření a kresba M. Falta 2010).

 
 

Městys Plaňany se nachází 12 km západně od Kolína v historicky velmi hustě osídlené oblasti středních Čech. Z katastru Plaňan je doložena antropogenní aktivita minimálně od mladší doby kamenné (01). Středověká ves se zformovala na jižních svazích nad potokem Blinkou podél Trstenické stezky nejpozději v 10. století. Z tohoto období má pocházet zděný základ blíže neurčené stavby, odhalený při archeologickém výzkumu v románském kostele ve 30. letech 20. století (02). Dodnes hlavní dominanta sídla vzniká dle současného poznání ve třetí čtvrtině 12. století jako jednolodní románský kostel se západní věží a pravděpodobně východní apsidou, která později ustoupila prostornějšímu gotickému presbyteriu o dvou polích žebrové klenby. Dochovaná románská část kostela je postavena z pečlivě provedeného kvádříkového zdiva.
Chrám Zvěstování Panny Marie v Plaňanech se jeví jako dobře zachovaná románská stavba s gotickým presbyteriem a několika pozdějšími přístavky. Při zevrubnějším sledování objektu však vyvstanou mnohé otázky ohledně konstrukčních souvislostí a vzájemných vazeb jednotlivých stavebních částí a vžitých stavebních postupů. Na románské části objektu je možné zřetelně pozorovat stavební postupy a etapizaci výstavby, ale i pozdější novověké úpravy s historizujícími tendencemi.
O románské stavbě, respektive románském období stavby, se většina badatelů zmiňuje jako o statickém faktu. Nikoliv jako o dynamickém procesu vzniku a vývoji památky, která sama o sobě procházela, mnohdy složitými, proměnami. Ne jinak je tomu i u plaňanského kostela. Na význam stavby a její uměleckou hodnotu upozorňuje na přelomu 19. a 20. století j. Braniš (03), následně F. J. Lehner (04) a A. Podlaha (05).
Etapizací výstavby a vztahem románské západní věže a štítového průčelí sakrální stavby se zabývá Radová v učebních textech ČVUT z roku 1972 (06) a dále v Příspěvku k poznání románských stavebních postupů, který byl publikován v Umění XXIV roku 1976 (07). Tato stať se problematikou zabývá převážně v obecné rovině, podrobněji popisuje jen dva objekty (v obci Raná a ve Svárově). U plaňanského kostela se tohoto tématu dotýká Merhautová (08), avšak spokojuje se pouze s konstatováním, že mezi lodí a věží je spára a obě tělesa vznikala současně. Plaňanský kostel díky svému dobře čitelnému líci zdiva na plášti lodi i věže, umožňujícím detailní nahlédnutí na objekt v procesu jeho vzniku, může rozšířit srovnávací materiál v této problematice. Struktura románského zdiva a velikost použitých kamenných kvádrů v jednotlivých částech zdí jasně definují několik konstrukčních fází výstavby.
Objekt byl pravděpodobně založen jako celek, avšak bez nově provedeného archeologického průzkumu není možné toto konstatování prověřit (jak již upozorňují Radová - Štiková se Škabradou (09) u podobně komponovaných staveb). V nadzemních partiích byla tělesa lodi i věže zděna odděleně, jak dokládá vertikální spára mezi těmito hmotami, ale i zachované a dobře čitelné plomby v kapsách po někdejších nosných prvcích lešení v mírně odlišných výškových úrovních. Časovou prodlevu mezi výstavbou lodi a věže (nebo jejími partiemi) nejsme schopni prozatím určit.
V první nadzemní etapě byly stěny lodi vyzděny pravděpodobně až do výše cca 1,75 metru nad terén, kde mohla být stavba přerušena. V následujícím období výstavba pokračovala a zastavila se ve výši cca 4 metry. Ve třetí stavební etapě bylo dosaženo 6,5 metrů, což je úroveň parapetu románských oken (hypoteticky je v této úrovni možné předpokládat dosažení korunní římsy apsidy, o níž nejsou prozatím k dispozici žádná měřitelná data). Čtvrtá stavební fáze dosáhla nivelity 8,5 metrů a v této etapě byla konstruována ostění románských oken. Pátá stavební fáze byla pro loď závěrečná. Bylo vyvedeno obloučkové podřímsí, ozuby a ve výši necelých 10 metrů byla loď zastropena. Je nutné poukázat na fakt, že pátá etapa výstavby byla na severní i jižní stěně zhruba poloviční nežli předchozí. Zdánlivá nelogičnost výstavby je pravděpodobně vysvětlitelná tím, že v této periodě bylo třeba loď nejen zastropit, ale i zastřešit, tudíž bylo nutné vyzdít štíty a zřejmě zhotovit i krov.
Je nasnadě se domnívat, že jednotlivé stavební etapy se mohou shodovat s roky, respektive sezónami, které byly přerušeny zimní technologickou přestávkou. Toto konstatování však prozatím není možné ničím podložit. V případě platnosti této hypotézy by byla hrubá stavba, tj. loď, apsida a část věže, hotová po pěti letech.

K postupu výstavby je třeba připomenout, že konstrukční etapy se dělily na záběry, které souvisely s tělesnou výškou zedníků. Škabrada (10) uvádí limitní výšku záběru přibližně na hranici 1,2 metru. Podrobné zaměření všech stop po lešení na fasádách objektu prozatím nebylo zhotoveno, ale i přes absenci geodetického nebo fotogrametrického zaměření jsme schopni na severní fasádě lodi kostela rozeznat plomby po prvcích lešení ve třetí a čtvrté stavební etapě, kterou vždy dělí na dva záběry s výškou v rozmezí 1,1 - 1,4 m. Obdobnou výšku záběrů můžeme předpokládat i u druhé stavební fáze severního průčelí a štítů. Vyhodnocení dislokace těchto plomb nadále zpřesní úvahu o etapizaci výstavby, neboť budou měřitelné vztahy konstrukčních záběrů, a to zejména k podlaze I. a II. patra věže. Na plášti věže již není struktura zdiva a velikost řádkování tolik diferencovaná jako na severním i jižním průčelí lodi (což samo o sobě může vypovídat o odlišném časovém údobí výstavby celé této hmoty). Etapizaci výstavby věže je tudíž nutné vyhodnocovat na základě dochovaných stop po konstrukci lešení. Výjimkou je pás zdiva, opticky odlišný od spodních i vrchních partií, který se nachází ve výši 8 - 9,5 m. Tento věncový útvar leží v úrovni někdejšího zastropení lodi a může se jednat o jakési provizorní ukončení věže. Z tohoto by vyplývalo, že při dosažení požadované výšky lodi stavitelé soustředili veškeré síly na konstrukci štítů a zastřešení a výstavba věže byla v této úrovni přerušena. Není vyloučeno, že dostavba věže do požadované výšky nemusela pokračovat ihned, ale až po několikaleté přestávce, která mohla být využita pro konstrukci empory.
O podobě, popřípadě typové příslušnosti tribuny není k dispozici mnoho přímých informací. Není ale možné souhlasit s tvrzením Mencla (11), že zde byla kombinována valeně podklenutá tribuna s emporou věžní, neboť pro toto neexistuje žádný doklad. Současný valený pas v západní části lodi není pozůstatkem románské konstrukce, neboť je druhotně přisazen k příložkám, které podpírají barokní klenbu. Nachází se také v místě někdejší západní štítové stěny, která byla odstraněna nejpozději při adaptaci prostoru v prvním patře věže pro umístění varhan. V této době se stala západní štítová stěna nepotřebnou, neboť krovová konstrukce již asi nebyla podporována štíty (jak předpokládáme v období románském (12)), respektive překážela při propojení věžového prostoru s interiérem lodi. Románské propojení pavlačové empory s věžním prostorem bylo zřejmě daleko skromnější nežli současný otvor, který vypadá jako násilný průraz. Více bude možné určit po provedení destruktivního průzkumu v této části. Pozůstatkem západního průčelí je pouze problematické napojení obvodových stěn lodi k plášti věže, které je prakticky „na střih“, a také torza spodních partií štítu, které Radová - Štiková se Škabradou (13) mylně interpretují jako původní trojúhelníkové přizdívky k věži v partiích půdy.
O možné románské podobě tribuny je možné usuzovat i na základě kompozice severního průčelí stavby. Ve východní části se dochovala ostění tří románských oken, která jsou symetricky situována zhruba ve třech čtvrtinách stěny, tedy v úseku průčelí příslušejícího vlastní lodi. Z toho je možné usuzovat, že západní čtvrtina lodi byla vyplněna tribunou. Při platnosti tohoto předpokladu by byla empora hluboká přibližně 3,3 metru, což odpovídá polovině šířky románské lodi, a tudíž by se jednalo o pavlačovou emporu s jedním středovým sloupkem podklenutou dvěma poli křížové klenby.
Popsaný stavební postup dokládá, že loď i věž kostela v Plaňanech mohly být stavěny jako součást jednoho stavebního konceptu, jak předpokládá Merhautová (14), avšak nikoliv najednou jako jeden kompaktní celek. Uplatnění těžkopádného konstrukčního principu dvojice zdí se spárou mezi západním průčelím a věží není prozatím spolehlivě objasněno, přesto je tento princip možné sledovat i na jiných stavbách, roztroušených po celých Čechách (15). Na základě této analogie, podobnosti stavebních technik, ale i proporčních vztahů např. s kostely ve Sv. Jakubu (1165 - datováno autentikou (16)) a ve Svojšíně (1159/60 - datováno dendrochronologicky (17)) je možné usuzovat o datu výstavby v rozmezí let 1160 - 1180.
K dalšímu rozvoji stavby došlo ve 14. století, kdy byla snesena apsida a bylo vystavěno gotické kněžiště s polygonálním závěrem. K výraznější přestavbě románské lodi došlo v roce 1749, kdy byly ke stěnám připojeny cihelné přípory a prostor byl zaklenut mohutnou valenou klenbou s výsečemi (18). K nenápadné, ale důležité opravě stavby došlo v roce 1793, kdy byla přestavována vrchní část románské věže, která se sesula následkem požáru z roku 1716 a následného působení povětrnostních vlivů (19). Tato obnova je zajímavá v tom, že tehdejší stavitel přistoupil k rekonstrukci velmi citlivě, s respektem k výtvarné podstatě románské stavby. Na vrchní části románské věže tak bylo obnoveno panelování završené obloučkovým podřímsím a ozuby. Orámování je nově provedeno z tesaných (původních?) kvádrů, avšak vnitřní výplň je již ze zdiva lomového. Evidentně novodobě, ale taktéž z precizního, snad původního řádkového zdiva, jsou vyzděny i nižší, zejména západní, partie věže.
Při studiu románské architektury je důležité si povšimnout i těchto pozdně středověkých či raně novověkých úprav, které se snažily o výtvarnou celistvost díla a uchování jeho archaického charakteru, a které byly provedeny v duchu dosud v této podobě neznámého barokního historismu.

 
 

Bauentwicklung der Kirche Maria Verkündigung in Plaňany

Der Beitrag befasst sich mit der Bauentwicklung der Kirche in Plaňany, vor allem mit dem Ausbau des Objektes in der romanischen Epoche. Bezüglich dieser Problematik zeigt der Artikel die konstruktiven Zusammenhänge, die wechselseitigen Bindungen der einzelnen baulichen Bestandteile und die Problematik der konstruktiven Beziehung der (Giebel) Westfront zu dem Körper des Turmes auf. Die Beschäftigung mit den einzelnen Ausbauphasen ermöglicht, die Kirche im Prozess ihrer Entstehung detailliert zu sehen.
Der Beitrag bringt eine neue Sicht auf die Typenzugehörigkeit der erloschenen romanischen Tribüne. Die mögliche Form der Galerieempore und ihre Verknüpfung mit dem Turmraum werden auf Basis einer ausführlichen Analyse der Komposition der Nordfassade und der Chronologie der einzelnen konstruktiven Elemente im westlichen Teil des Schiffes beschrieben.
In dem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass es beim Studium der romanischen Architektur nötig ist, auch die späteren baulichen Veränderungen des Objektes wahrzunehmen. Die neuzeitlichen Baumeister, die die Rekonstruktion der mittelalterlichen Kirchen durchgeführt haben, bemühten sich oft um die künstlerische Ganzheit des Objektes und die Erhaltung seines archaischen Charakters, indem sie das ursprüngliche Material und die ursprünglichen Formen benutzten oder indem sie diese Elemente einfach durch Malereien imitierten. Damit entstehen interessante und bisher unbeschriebene Typen des Historismus.

 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: