romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
Zprávy & aktuality »
1. 9. 2019
  Komplexní aktualizace stránek romarch.cz
8. 8. 2019
  Exkurse spojená s terénním průzkumem kostela sv. Martina v Kozojedech.
11. 5. 2019
 

Exkurse spojená s terénním průzkumem rotundy sv. Jiří v Hradešíně.

31. 12. 2018
  Dokončen výzkum kostela Narození Panny Marie v Oleškách (publikování výsledků).
22. 4. 2018
 

Letecké snímkování románských kostelů ve východních Čechách.

 
 
  Vítejte ... zprávy, aktuality a informace o pořádaných akcích:    
 

Tyto internetové stránky byly vytvořeny se záměrem zlepšit orientaci v jedné významné oblasti našeho kulturního dědictví - v architektuře románského období; v umění, od jehož vzniku nás dělí nedozírná propast věků, a přesto je pro nás tak důležité, neboť stálo u zrodu české státnosti.

 
  V rámci doktorského studia pro Vás s kolegy pedagogy i doktorandy z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze připravujeme různé akce, které si kladou za cíl seznámit odborné kruhy i širší veřejnost s výsledky naší vědecké práce, která je mj. podporována z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum formou grantů SGS. Informace o připravovaných akcích stejně tak jako zprávy o těch proběhlých najdete právě v této sekci.  

 

 

KŘEST SBORNÍKU - Historická zkušenost v architektuře, udržitelný rozvoj

Dne 19. prosince 2012 v 15:30 se na Fakultě architektury ČVUT konal křest sborníku Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Sborník je ke stažení v elektronické podobě zde.
 

Publikace na níž se podílelo 20 doktorandů, 3 studenti a 8 pedagogických pracovníků z celé Fakulty architektury ČVUT v Praze byla důstojně pokřtěna sektem za přítomnosti vedoucích Ústavu teorie a dějin architektury: prof. Dullou a Ústavu památkové péče: prof. Girsou. Kmotrou sborníku se stala Kristýnka nejmladší účastnice křtu a dcera editora Filipa Chmela. Dva výtisky jsou uloženy v knihovně ústavů 15113, 15114, 15119 a VCPD v 7.patře budovy FA ČVUT.

text: Ing. Filip Chmel

 
 

BAVORSKO, FALC A BÁDENSKO - WÜRTTEMBERSKO - Exkurse

Ve dnech 1. - 4. listopadu 2012 uspořádal Ústav památkové péče FA ČVUT zahraniční exkursi, která byla zaměřená převážně na poznání předrománské, románaké a gotické architektury a umění.
 

 

     

 

KLENBY V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH - Stavba, oprava a obnova

Ve dnech 15. - 16. června 2012 uspořádal Ústav památkové péče FA ČVUT exkursi, která byla zaměřená převážně na ukázku možných způsobů a přístupů k opravě, statickému zajištění a obnově historických kleneb.
 

Dlouhé měsíce plánovaná akce se konečně naplnila, a to téměř do posledního puntíku. Exkurze uskutečněná 15. - 16. 06. 2012 byla míněná nejen jako informativní a vzdělávací zájezd pro účastníky, ale i jako studijní cesta pořadatelů, a díky tomu si každý přišel na své. Hlavním mottem však stále zůstávalo proniknutí do problematiky klenutí, její technologie a možnosti záchrany těchto konkávních fascinujících konstrukcí.
Počet účastníků se na část cesty vyšplhal až na deset studentů, absolventů, rodičů a pedagogů. Jako prostředek pro přesunování od objektu k objektu posloužila dvě osobní auta, jedno z nich lehce rozeznatelné označené písmenem B v kontrastních barvách, dávalo každému jasně najevo, že je plné bystrých badatelů. Nocleh uskutečnil se na místě staré sklářské huti Melchiorově.

text: Ing. Filip Chmel

 
 

 

   
       
       

 

ŠPORK - Historické proměny krajiny

Dne 22. 4. 2012 uspořádal ÚPP FA ČVUT exkursi zaměřenou na proměny krajiny se zřetelem k barokním úpravám hraběte Šporka. Trasa vedla od Byšiček přes Karlov, Lysou i Starou Lysou, zámek Bon Repos a Hlavenec až do St. Boleslavi.
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESTA 12 - Dějiny staveb

23. – 25. 3 2012 se skupina čtyř zástupců ÚPP FA ČVUT zúčastnila každoroční konference Dějiny staveb, konané v Nečtinách na Plzeňsku. Jedná se o jednu z mála konferencí u nás, která se přímo zabývá stavebněhistorickými průzkumy.
 

Letos bylo prezentováno asi 50 referátů a posterů v několika sekcích (hrady, zámky, tvrze; historické konstrukce, lidová architektura, měření a různé). Silně zastoupená byla především sekce o hradech, jíž předsedal prof. Tomáš Durdík (studentům FA jistě dobře známý z občasných přednášek v rámci přednáškového cyklu „Památky“) a jejíž referáty patřily k velmi kvalitním. Z dalších badatelů, kteří jsou studentům FA známi, se konference zúčastnili např. prof. Jiří Škabrada, dr. Martin Ebel a dr. Jindřich Hodač. Předsedou konference byl MgA. František R. Václavík.
Mezi nejzajímavější příspěvky patřily: Knínice čp. 112. Komplexní výzkum selské usedlosti před jejím transferem do muzea v přírodě. Tento příspěvek prezentoval velmi zajímavý mnohaoborový výzkum selské usedlosti, na němž intenzivně spolupracovali archeolog, historik, stavební historik a geodet (Jiří Pokorný, Miroslav Dejmal, Michal Rybníček, Hynek Zbranek). Dále např.: Hrady doby husitské – zpráva o projektu (Milan Sákora), K interpretaci účtů novohradského purkrabí Jana Zúbka ze Semosol (Zlata Gersdorfová) a Tvorba detailních digitálních 3D modelů na podkladě fotografických snímků (Jindřich Hodač).
Zástupci FA ČVUT prezentovali tyto referáty a postery: Kostel v Dolních Chabrech – záměna srovnávacího materiálu (Milena Hauserová), Čelákovice, úkryt nebo útočiště? (Milan Falta), Zřícenina na Babě – zbytky barokního letohrádku? (Václav Hájek) a Tvrz Slavkov u Českého Krumlova – výsledky pokračujícího průzkumu (Michael Rykl a kolektiv studentů).

 

V neděli byla na programu exkurze do Plasů, kde v areálu kláštera NTM připravuje rekonstrukci bývalého pivovaru a památkovou obnovu hospodářského dvora v Centrum stavitelského dědictví. Účastníci konference si prohlédli jednotlivé budovy areálu.

Mimo to byl uskutečněn i sobotní neformální výjezd do obce Krašov, kde byla na programu prohlídka románského kostela sv. Ondřeje s laskavým výkladem Jana Anderleho.

text: Václav Fanta

 
 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

SGS 2010 - Zpráva z konference

K diskusi o udržitelném rozvoji ve spojení se stavební kulturou lze přispět ozřejměním role faktorů, které zároveň představují základní tematické oblasti této konference: Životní styl; Podmínky prostředí; Životnost stavebního díla.
 

Tématicky velice různorodé, mnohdy však zajímavé příspěvky přinesla studentská konference konaná na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze dne 6.12.2011. Téma, jak nadpis napovídá, vzniklo jakožto odpovídající hlavnímu výzkumnému směru FA a ideální pojítko slučující zpracovávaná témata většiny doktorandů na Ústavu dějin a teorie architektury, Ústavu památkové péče a Výzkumného centra průmyslového dědictví. V roce 2010 byl podán dvouletý grant v rámci studentské grantové soutěže SGS - ČVUT, mezi jehož cíle patřilo uspořádání konference. Na konferenci byli přizváni v rámci samostatné sekce i řešitelé z jiných SGS projektů. Zajímavé tak bylo vyslechnout si pro srovnání ostatní řešená témata na FA.
Úvodní slovo měla Milena Hauserová, která zároveň moderovala první sekci věnovanou středověké architektuře. Další sekci Architektura 19. - 20. století uváděl Benjamin Fragner a Současnou architekturu Pavel Kalina.
Přednesené příspěvky byly tyto:
Středověký vesnický kostel v Čechách, Vliv manuelské gotiky na architekturu v zámořských koloniích, Pietní přístup při restaurování, Oprava a obnovy historických kleneb ve 20. – 21. století v Čechách, Zahradně architetonické, krajinářské a příp. urbanistické souvislosti vybraných objektů Industriálu Libereckého kraje, Poválečná průmyslová architektura – situace a možnosti, Urbanismus Josipa Plečnika a motiv dvojmostí / trojmostí, Architektura bytových domů v podmínkách tržní ekonomiky, Výškové stavby a trvale udržitelný rozvoj, Architektura jako nástroj prevence v ochraně veřejného zdraví, Solar Decathlon, Vyhodnocení průzkumu vybraných potenciálních rizik implemetantace konceptu aktivního stárnutí v komunitě do českého prostředí, Svépomocný model bydlení: případová studie Švédsko.
Přestože spojit úsilí a činnosti 20ti řešitelů z řad pedagogů, doktorandů a magisterských studentů nebylo jednoduchým úkolem, konference splnila svůj účel a přinesla kromě odborné stránky i posílení vzájemné informovanosti o práci a zájmech jednotlivých doktorandů.

text: Ing. Filip Chmel

 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: