romarch romarch romarch
Románský kostel na české vsi »
Výuka & studium »
Věda & výzkum »
Zprávy & aktuality »
1. 9. 2019
  Komplexní aktualizace stránek romarch.cz
8. 8. 2019
  Exkurse spojená s terénním průzkumem kostela sv. Martina v Kozojedech.
11. 5. 2019
 

Exkurse spojená s terénním průzkumem rotundy sv. Jiří v Hradešíně.

31. 12. 2018
  Dokončen výzkum kostela Narození Panny Marie v Oleškách (publikování výsledků).
22. 4. 2018
 

Letecké snímkování románských kostelů ve východních Čechách.

 
  Vítejte na stránkách české raně středověké architektury!    
 

Tyto internetové stránky byly vytvořeny se záměrem zlepšit orientaci v jedné významné oblasti našeho kulturního dědictví - v architektuře románského období; v umění, od jehož vzniku nás dělí nedozírná propast věků, a přesto je pro nás tak důležité, neboť stálo u zrodu české státnosti.

 
 

Při více jak dvacetiletém studiu románské architektury jsem navštívil mnoho staveb v České republice i zahraničí, nasbíral značné množství dat, prostudoval bezpočet literatury a při práci v terénu provedl mnohá zjištění a (za)měření. Dílčí badatelské výsledky jsem průběžně prezentoval i publikoval, a to formou přednášek, odborných článků, výstav a exkursí. Součástí tvorby nebyla pouze vědecká činnost, ale i kreativní architektonická práce, kdy v rámci ateliérové tvorby na Fakultě architektury byly zpracovány ideové projekty na možnou rekonstrukci konkrétní stavební památky.

 
 

Internetové stránky obsahující souborné autorské dílo jsou pro přehlednost rozděleny do tří hlavních oddílů. V první a stěžejní části jsou prezentovány výsledky výzkumu provedeného v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury, pod vedením paní Ing. arch. Mileny Hauserové, CSc. Náhled na českou raně středověkou architekturu byl v této práci proveden z dosti netradičního úhlu, a to z aspektu stavebního postupu a konstrukčních principů vesnického kostela. Kromě současného stavu poznání daného tématu či rozboru i vymezení sledované problematiky jsou zde popsány metody zkoumání stavebních postupů i konstrukčních principů a postup výzkumu a terénního průzkumu. Zásadní části je pak katalog zkoumaných objektů a shrnutí výsledků výzkumu a jeho vyhodnocení.

Navazující oddíl slouží pro lepší orientaci v široké problematice románského umění a architektury, který obsahuje průběžně doplňovaný přehled  všeobecné i regionální tématické literatury, zajímavé internetové odkazy věnující se tématu románského stavitelství i památkové péči obecně, a také výkladové slovníky v češtině, angličtině a ruštině. Poslední sekce obsahuje dílčí výsledky aktuálních tématických studií zabývajících se románským kostelem na české vsi. Součástí této pasáže jsou i dva stavebněhistorické průzkumy kostelů. Dále jsou zde prezentovány ideové studie možné rekonstrukce románských památek, a to kostelů v Záboří nad Labem, Libčanech i Chebské falce, které byly zpracovány v rámci magisterského studia na FA ČVUT. Z období středoškolských studií pochází soubor referátů napsaných v rámci SOČ na gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

 
  Rozsah problematiky románské architektury a umění v Čechách i zahraničí je značný a informace na těchto stránkách v žádném případě nejsou vyčerpávající. Z tohoto důvodu bude textový i ikonografický materiál průběžně doplňován a rozšiřován. Budu velmi vděčný za jakýkoliv podnět, poznámku či připomínku, jenž můžete laskavě zasílat na e - mail nebo napsat do knihy návštěv.  
 

 

 

 
       
   

© Ing. arch. Milan Falta, Ph.D. 2016

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Tento projekt vzniká za podpory studentské grantové soutěže ČVUT FA a projektového ateliéru URBAPLAN s.r.o. 

počet přístupů: